Terms of use


1. Общи условия


1.1.Фирма „Полимекс Холдинг ЕООД”, наричана по-долу за краткост ФИРМАТА предоставя за ползване информационна система “Schoolsafety.online”, наричана по-долу за краткост СИСТЕМАТА на директори на училища, учители, ученици и свързаните с тях физически лица (родители, настойници, роднини и др. заинтересовани лица), определени от класните ръководители на учениците (на които е предоставен код за достъп до СИСТЕМАТА и парола), наричани по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛИ.

1.2.СИСТЕМАТА е предназначена за ползване от всички ПОТРЕБИТЕЛИ от всички Български училища, без оглед на пол, раса и вероизповедание.

1.3.СИСТЕМАТА се предоставя за ползване от ФИРМАТА напълно безплатно за базова функционалност за всички нейни ПОТРЕБИТЕЛИ, без оглед на пол, раса и вероизповедание. Никой няма право да получава заплащане от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на СИСТЕМАТА и/или да предлага нейното ползване на потенциални ПОТРЕБИТЕЛИ срещу заплащане.

1.4.ФИРМАТА разработва, променя, подобрява, разширява и поддържа СИСТЕМАТА за своя сметка, без да изисква заплащане от нейните настоящи и потенциални потребители.

1.5.ФОНДАЦИЯТА може да получава дарения или други форми на финансиране от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на СИСТЕМАТА единствено по тяхна лична воля и инициатива, без да изисква и/или задължава с подобно заплащане срещу предоставеното ползване на СИСТЕМАТА.

1.6.ФИРМАТА съхранява данните на СИСТЕМАТА съобразно техническите възможности и капацитет, но за не по-малко от една учебна година преди текущата учебна година.


2. Поверителност на информацията


2.1.ФИРМАТА не носи отговорност за погрешно публикувана информация или погрешно определен кръг от ползващи я ПОТРЕБИТЕЛИ, от страна на публикуващия ПОТРЕБИТЕЛ.

2.2.ФИРМАТА не носи отговорност в случай, че някой от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на СИСТЕМАТА, за които е била предназначена публикуваната информация (материали) в СИСТЕМАТА, ги е публикувал извън СИСТЕМАТА.

2.3.ПОТРЕБИТЕЛИТЕ не са анонимни в СИСТЕМАТА. Всяка публикация от ПОТРЕБИТЕЛ ще бъде придружена от неговото име, с което е регистриран в СИСТЕМАТА.


3. Защита на данните на СИСТЕМАТА


3.1.Достъпът до публикуваната информация се извършва чрез въвеждане и проверка за съответствие на код и парола за достъп до СИСТЕМАТА. Всеки уникален код предоставя възможност за достъп на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до публикуваната за и от него/нея информация в зависимост от ролята му/й.

3.2.ФИРМАТА защитава данните на СИСТЕМАТА чрез криптиране, както на физическо, така и на логическо ниво.

3.3.ФИРМАТА не предоставя достъп до данните на СИСТЕМАТА на трети лица, независимо от техните роли и позиции.

3.4.ФИРМАТА не носи отговорност, в случай, че потребител е предоставил своите код и парола за достъп на трети лица.

3.5.ФИРМАТА не носи отговорност, в случай на неправомерни, незаконни и престъпни действия свързани с кражба на информация и данни.

3.6.ФИРМАТА защитава СИСТЕМАТА от загуба на данни чрез резервно копие на данните на СИСТЕМАТА два пъти дневно, за да сведе потенциалната загуба на данни до период не по-голям от един ден.

3.7.ФИРМАТА не носи отговорност при евентуална загуба на данни поради технически причини, форсмажорни или други обстоятелства.


4. Авторски права


4.1.Всички картинки, изображения, мултимедийни или видео материали, текстове, документи, бази данни и друга информация, генерирани от екипа на ФИРМАТА и/или намиращи се в СИСТЕМАТА, са собственост на ФИРМАТА и съответно се ползват със закрилата на Закона за авторското право и сродните му права.

4.2.Когато публикувате текст, снимки, видео или други графични и/или мултимедийни материали в СИСТЕМАТАSchoolsafety.online” Вие правите това в съответствие с условията за ползване на СИСТЕМАТА. С качването(upload) на каквито и да било файлове или текстове Вие заявявате, че Вие сте създали текстовите, графичните и/или мултимедийни материали или, че Вие имате разрешение от или сте оторизиран от собственика на материала да го качите в СИСТЕМАТА.

4.3.Вие или собственикът на текстови, графични, мултимедийни, и/или видео материали, публикувани в СИСТЕМАТА притежавате правата върху тези материали и Вие сте свободни да препубликувате тези материали, където Вие или собственикът на материалите желаете под каквато и да е форма.


5. Съдържание от трети страни и потребители


5.1.ФИРМАТА е разпространител (и не е издател) на съдържание предоставяно от трети страни и потребители. Всякакви мнения, съвети, становища, услуги, оферти или друга информация или съдържание, изразено или предоставено от трети страни, включително информациони доставчици и от ПОТРЕБИТЕЛИ на СИСТЕМАТА, са тези на съответните автори(и) или дистрибутор(и), а не на ФИРМАТА . ФИРМАТА не гарантира за точността, пълнотата или полезността на съдържанието, нито пригодността му за определена цел.

5.2.ФИРМАТА нито подкрепя, нито е отговорна за точността и надеждността на данните, което и да е становище, консултативна помощ или изявление направено в СИСТЕМАТА от трета страна или ПОТРЕБИТЕЛ. При никакви обстоятелства ФИРМАТА не ще носи отговорност за вреди, причинени от Вашето ползване или разчитане на информацията, получена чрез СИСТЕМАТА.

5.3.ФИРМАТА не публикува материали, които противоречат на добрите нрави, морала и/или законите на Република България


6. Лични данни


6.1.СИСТЕМАТА не изисква/налага съхраняване на лични данни


7. Общи условия


7.1.Използването на СИСТЕМАТА, уебсайта "Schoolsafety.online" , УСЛУГИТЕ и софтуера, свързани с него подлежи на регулиране от условията на настоящото правнообвързващо споразумение между Вас и ФИРМАТА. По-долу в споразумението, те ще се реферират като УСЛУГИ.

7.2.Използването на УСЛУГИТЕ на СИСТЕМАТА се счита за приемане на настоящите Условия чрез факта на използването им. Ако не приемате настоящите Условия, моля не използвайте СИСТЕМАТА.

7.3.Освен, ако не е посочено друго, всяка нова функционалност увеличаваща или обогатяваща настоящите УСЛУГИ на СИСТЕМАТА, включително създаването или придобиването на нови сайтове и предоставените от тях за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на СИСТЕМАТА услуги, ще са обект на настоящите условия за ползване.

7.4.УСЛУГИТЕ на СИСТЕМАТА включват, но не се ограничават само до: достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на СИСТЕМАТА, според ролята на ПОТРЕБИТЕЛЯ възможност на ПОТРЕБИТЕЛИда създават и споделят дигитално съдържание произведено от тях или с разрешение от автора участие във форумите, галериите и коментарите на СИСТЕМАТА получаване на e-mail съобщения от регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИна СИСТЕМАТА

7.5.УСЛУГИТЕ предоставяни чрез СИСТЕМАТА можете да достигнете по няколко начина, включително, но не само чрез мрежата World Wide Web, но и чрез PDA, мобилен телефон и други устройства. Тези условия за ползване се прилагат, когато получавате достъп до УСЛУГИТЕ на СИСТЕМАТА независимо на какво устройство и независимо от начина, по който ги достъпвате.

7.6.Промени в условията за ползване

7.6.1.ФИРМАТА може да променя, да добавя или премахва части от тези Условия за ползване по всяко време. Всички промени, които правим в Условията за ползване ще бъдат отразени на тази страница. Промените влизат в сила веднага след публикуването им. Ваша отговорност е да се запознавате с тези Условия за ползване преди всяко използване на СИСТЕМАТА и продължавайки да използвате СИСТЕМАТА, Вие се съгласявате с всички промени.

7.6.2.Ако някое от тези Условия за ползване или всички бъдещи ПРОМЕНИ в тези условия, са неприемливи за Вас, моля не използвайте СИСТЕМАТА.

7.7.Промени в сайта на СИСТЕМАТА

7.7.1.ФИРМАТА може да промени или прекрати всеки аспект, услуга или характеристика на СИСТЕМАТА по всяко време, включително, но неограничаващо се до съдържание, часове на разположение, както и оборудване (софтуер и/или хардуер) необходимо за достъп или употреба.

7.8.Регистрация

7.8.1.Достъпът до зоните на СИСТЕМАТА, изискващи регистрация се осъществява чрез потребителски имейл и парола. Въвеждайки имейл и парола ще се счита, че сте приели тези условия за ползване. Също така, абонирайки се, за която и да е от нашите e-mail услуги се счита, че сте приели тези условия за ползване

7.8.2.ФИРМАТА ви позволява достъп до регистрационните зони на СИСТЕМАТА при условие, че вашия потребителски код и паролата ви за достъп не се използват от никой друг за достъп до регистрационните зони на СИСТЕМАТАSchoolsafety.online